Young Artists

Flute 한여진

tnbenter 2015.10.27 14:11 조회 수 : 296

1428990606_59bf5e39727d55a0e010a57bf8aa054c.jpg

 

Flute 한여진

 

레코딩 심사 등으로 이뤄지는 국내 최초의 콩쿨이자 국제아티스트 오디션인 티앤비 전국음악 콩쿠르에서 당당한 실력으로 입상한

1등 수상자들의 개성을 담아 ‘4th T&B’라는 타이틀로 앨범을 발매한다.

 

제 4회 티앤비 전국음악 콩쿨을 통해 선발 된 아티스트 중 한여진은 이미 뛰어난 실력으로

세계가 주목하는 아티스트로 유명하다. 국내, 외 다수 오케스트라와 협연 경험이 있는 신인답지 않은 신인이다.

자신의 연주는 하나님과 가족들의 기도 덕이라는 겸손함까지 겸비했다.

연주 실력은 물론이며 무대매너까지 완벽한 국제 아티스트이다. 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
29 Cello 이유민 file tnbenter 2015.11.04 1359
28 Flute 정승하 file tnbenter 2015.10.27 576
27 Piano 최하영 file tnbenter 2015.10.27 555
26 Piano 최영선 file tnbenter 2015.10.27 444
25 Quartet 랑데뷰 file tnbenter 2015.10.27 370
24 Harp 정자현 file tnbenter 2015.10.27 262
23 Piano 김인선 file tnbenter 2015.10.27 422
22 Quartet L:et Us file tnbenter 2015.10.27 251
21 Vocal 김경은 file tnbenter 2015.10.27 339
20 Clarinet 안유빈 file tnbenter 2015.10.27 234
19 Violin 최나영 file tnbenter 2015.10.27 268
» Flute 한여진 file tnbenter 2015.10.27 296
17 Quintet 카리스 file tnbenter 2015.10.27 353
16 Clarinet 김리후 file tnbenter 2015.10.27 285
15 Violin 주연경 file tnbenter 2015.10.27 334
14 Piano 박근태 file tnbenter 2015.10.27 431
13 Trio 라벨스 file tnbenter 2015.10.27 337
12 가야금 송정아 file tnbenter 2015.10.27 498
11 Vocal 표인유 file tnbenter 2015.10.27 295
10 Piano 오동규 file tnbenter 2015.10.23 294